Zwroty

Strona główna » Zwroty

Zwrot i wymiana towaru

Nagrywamy proces pakowania każdej paczki, dlatego jeśli tylko w Twoim zamówieniu coś nie będzie się zgadzało, wówczas bez problemu będziemy w stanie to potwierdzić i rozpatrzyć Twoją reklamację.

 

TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO

1. Reklamacje z tytułu rękojmi:

a) Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Klienta będącego Konsumentem, z tytułu rękojmi obejmującej wady fizyczne i prawne, są określone w ustawie Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.)

b) Zawiadomienia o wadach dotyczących Produktu oraz zgłoszenie odpowiedniego żądania można dokonać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@cudwschod.pl lub pisemnie na adres: ul. Winnicka 52, 30-394 Kraków.

c) W powyższej wiadomości e-mail należy podać jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości oraz dane kontaktowe. Podane informacje znacznie ułatwią i przyspieszą rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę.

d) Gdy jest to niezbędne dla oceny wad fizycznych Produktu, należy go dostarczyć na adres: ul. Winnicka 52, 30-394 Kraków.

e) Sprzedawca ustosunkuje się do żądania Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana na podany przez Klienta adres e-mail lub w inny podany przez Klienta sposób.

f) W przypadku reklamacji Klienta będącego Konsumentem – nierozpatrzenie reklamacji w terminie 14 dni jest jednoznaczne z jej uwzględnieniem.
W związku z uzasadnioną reklamacją Klienta będącego Konsumentem Sprzedawca pokrywa koszty odbioru, dostawy i wymiany Produktu na wolny od wad.

2. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych przez Usługodawcę:

a) Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych za pośrednictwem Sklepu Usługobiorca może składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@cudwschod.pl

b) W powyższej wiadomości e-mail, należy podać jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości oraz dane kontaktowe. Podane informacje znacznie ułatwią i przyspieszą rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę.

c) Rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.

d) Odpowiedź Usługodawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mail Usługobiorcy podany w zgłoszeniu reklamacyjnym lub w inny podany przez Usługobiorcę sposób


ZWROT TOWARU

§1

Postanowienia ogólne

1. Klient będący jednocześnie Konsumentem, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając w terminie 14 dni od otrzymania towaru stosowne oświadczenie na piśmie, wysłane na adres doręczeń TCM Brand Sp. z o.o.: ul. Winnicka 52, 30-394 Kraków lub na adres e-mail: kontakt@cudwschod.pl.

2. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego, jego uszkodzenia lub niezabezpiecznia go w wystarczającym stopniu na czas transportu do Sprzedawcy.

3. Istnieje możliwość wygenerowania zwrotu w aplikacji InPost Mobile lub poprzez stronę szybkiezwroty.pl 

§2
Zwrot kosztów

3. Sprzedawca dokona zwrotu wartości Produktu oraz dokona zwrotu kosztów jego dostawy do wysokości odpowiadającej najtańszej opcji przesyłki dostępnej w danej ofercie. Zwrot zostanie dokonany przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu.

4. Konsument odstępujący od Umowy Sprzedaży, ma obowiązek zapakowania produktu w sposób zabezpieczający go przed uszkodzeniem, najlepiej w taki sam sposób, w jaki produkt był zapakowany w momencie jego otrzymania. W przypadku uszkodzenia produktu spowodowanego niewłaściwym jego zabezpieczeniem przez Konsumenta, zwrot towaru nie zostanie przyjęty/rozpatrzony.

5. Jeżeli Konsument otrzymał rabat do zakupów powyżej 350 zł, w postaci darmowej przesyłki, zwracając produkty umniejszające podstawowy rachunek do kwoty poniżej 350 zł, staje się on jednocześnie zobowiązany do poniesienia kosztów przesyłki pierwotnego zamówienia od Sprzedawcy do Konsumenta.

§3
Kiedy nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy?

7. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w wypadku Umowy Sprzedaży:

a) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,

b) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia.